Hiển thị hỏi - đáp Hiển thị hỏi - đáp
Thống kê tình trạng câu hỏi cho: Hỏi đáp
Tổng số câu hỏi: 9
Tổng số câu đã duyệt: 1
Tổng số câu chưa duyệt: 8
Tổng số câu đã trả lời: 1
Tổng số câu chưa trả lời: 0


DANH SÁCH CÂU HỎI
Stt Câu hỏi Người gửi Ngày gửi Đơn vị trả lời Tình trạng
1 HIEN-KE: ĐIỀU-CHỈNH QUY-CHUẪN VÌ MÔI-TRƯỜNG HUU-DAT 12/12/2011 1 trả lời
Scientific research activities Scientific research activities
Scientific activities in February 2020 (17/3/2020)

Scientific activities in January 2020 (7/2/2020)

SCIENCE RESEARCH ACTIVITIES OF HIDS IN APRIL 2013 (1/5/2013)