QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Nghiên cứu chính sách quản lý quy hoạch xây dựng đối với đô thị đặc biệt ở Việt Nam – trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên chuyên đề:

Nghiên cứu chính sách quản lý quy hoạch xây dựng đối với đô thị đặc biệt ở Việt Nam – trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Phạm Trần Hải

 Các thành viên:

ThS. Vương Đình Huy, ThS. Lê Vân Anh, KTS. Nguyễn Trọng Hiếu, KTS. Chu Phạm Đình Quang, ThS. Lê Trần Kiên, ThS. Phạm Thị Phương Mai

 Độ dài:

167 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 2/2017

 Ký hiệu phân loại:

 711.13

 

Nội dung chính: 

Đề tài xác định các đặc trưng của đô thị đặc biệt (so với các đô thị khác trong hệ thống đô thị tại Việt Nam), liên quan đến việc thực thi quy hoạch xây dựng gồm:

     -  Quy mô dân số lớn;

     -  Mật độ dân số cao;

     -  Cấu trúc không gian phức tạp;

     -  Tiềm năng kinh tế lớn và vai trò đóng góp quan trọng đối với ngân sách quốc gia;

    -  Quan hệ tương tác phức tạp giữa các thành phần xã hội (chính quyền, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, người dân) trong quá trình phát triển đô thị.

Trên cơ sở các đặc trưng của đô thị đặc biệt và các nhóm chính sách quản lý thực thi quy hoạch xây dựng nêu trên, đề tài lựa chọn và tập trung nghiên cứu 5 nhóm chính sách quản lý thực thi quy hoạch xây dựng phù hợp và cần thiết đối với các đặc trưng của đô thị đặc biệt.

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt được chọn để nghiên cứu điển hình. Đề tài phân tích về tình hình ban hành và hiệu lực của 5 nhóm chính sách quản lý thực thi quy hoạch xây dựng (căn cứ vào tình hình thực thi các đồ án quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1993 đến nay), mỗi nhóm chính sách bao gồm: Các chính sách do cấp Trung ương ban hành, được cụ thể hóa và thực thi tại địa phương và các chính sách xuất phát từ nhu cầu riêng của Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cũng nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm của các đô thị cực lớn trên thế giới liên quan đến 5 nhóm chính sách này, rút ra các bài học có thể áp dụng vào thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở phân tích tình hình ban hành và đánh giá hiệu quả các chính sách quản lý thực thi quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như tham khảo các bài học kinh nghiệm liên quan trên thế giới, đề tài đã đề xuất hoàn thiện, bổ sung các chính sách thuộc 5 nhóm chính sách quản lý thực thi quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

   Xem chi tiết

  Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

(1145 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20315662