QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Cơ sở thông tin – dữ liệu phục vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện

 Tên đề tài:
Cơ sở thông tin – dữ liệu phục vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện
 Chủ nhiệm:
ThS. Phạm Trần Hải
 Các thành viên:
ThS. Nguyễn Phương Bắc, ThS. Vương Đình Huy, CN. Nguyễn Dương Minh Hoàng, CN. Nguyễn Thị Minh Phượng, ThS. Nguyễn Tất Thắng
 Độ dài:
111 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2018
 Ký hiệu phân loại:
711.028


Nội dung chính: 

 
* Các nội dung nghiên cứu đã được thực hiện trong phạm vi đề tài này bao gồm:
- Đánh giá thực trạng cấu trúc khung thông tin - dữ liệu và công tác cập nhật, chia sẻ, sử dụng nội dung khung thông tin - dữ liệu phục vụ lập/điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ sau năm 1975 đến nay; xác định các vấn đề phát sinh từ kết quả đánh giá thực trạng trên.
- Xác định các cơ sở khoa học (lý luận, thực tiễn, pháp lý) nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên; xác định khả năng áp dụng các cơ sở khoa học trên vào thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
- Đề xuất các quy định để hoàn thiện cấu trúc khung thông tin - dữ liệu và công tác cập nhật, chia sẻ, sử dụng nội dung khung thông tin - dữ liệu phục vụ lập/điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
* Kết quả nghiên cứu: Trên cơ sở các nội dung nghiên cứu trên, các kết quả được đúc kết như sau:
- Các vấn đề phát sinh từ kết quả đánh giá thực trạng cấu trúc khung thông tin - dữ liệu và công tác cập nhật, chia sẻ, sử dụng nội dung khung thông tin - dữ liệu phục vụ lập/điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh từ sau năm 1975 đến nay.
- Xác định các cơ sở khoa học nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên: cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở pháp lý.
 
* Các quy định được đề xuất:
-   Để hoàn thiện cấu trúc khung thông tin - dữ liệu phục vụ lập / điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
-   Để hoàn thiện công tác cập nhật, chia sẻ, sử dụng nội dung khung thông tin - dữ liệu phục vụ lập/điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
* Kiến nghị:
- Các kiến nghị đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
- Các kiến nghị đến Chính phủ và các bộ ngành.
- Các kiến nghị về hướng nghiên cứu tiếp theo.

 

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh

 

(206 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2020 (4/7/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2020 (1/6/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2020 (5/5/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21237938