QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ QUY HOẠCH VÙNG - TỔ CHỨC LÃNH THỔ
Nghiên cứu đề xuất khung đánh giá việc triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh

 

 Tên chuyên đề :
Nghiên cứu đề xuất khung đánh giá việc triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh
 Chủ nhiệm:
ThS. Phạm Trần Hải
 Các thành viên:
ThS. Vương Đình Huy CN. Nguyễn Dương Minh Hoàng ThS. Lê Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Liễu, ThS. Hoàng Tùng
 Độ dài:
132 trang
 Thời gian hoàn thành:
Tháng 12/2017
 Ký hiệu phân loại:
332.124

 Nội dung chính: 

Nhận thức được vai trò của đánh giá thực thi quy hoạch, với thực trạng bất cập liên quan đến khung đánh giá thực thi đối với quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và quy hoạch kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc thực hiện đề tài nghiên cứu này là một yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoạch định chính sách trong công tác lập, thẩm định và thực thi quy hoạch. Đề tài nghiên cứu mang tính thời sự, tính mới và tính khả thi.
Đối tượng nghiên cứu là khung đánh giá thực thi quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: không gian nghiên cứu được giới hạn trong ranh giới hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh, xét đến bối cảnh Vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam (bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang) do tầm ảnh hưởng của Thành phố Hồ Chí Minh đến toàn vùng.
Thời gian: giai đoạn từ khi “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” được lập và phê duyệt đến năm 2015.
 Mục tiêu nghiên cứu:
 - Mục tiêu 1. Xây dựng bộ chỉ số tích hợp đánh giá thực thi quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mục tiêu 2. Áp dụng bộ chỉ số tích hợp được đề xuất trên để đánh giá thực thi “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” trong giai đoạn đến năm 2015.
 Các nội dung đã được triển khai nghiên cứu bao gồm:
1.    Các nội dung nhằm đạt được Mục tiêu 1 (Xây dựng bộ chỉ số tích hợp đánh giá thực thi quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh):
Tổng quan về: lý luận về đánh giá thực thi quy hoạch trên thế giới, kinh nghiệm về đánh giá thực thi quy hoạch trên thế giới, pháp lý về đánh giá thực thi quy hoạch tại Việt Nam, thực trạng về đánh giá thực thi quy hoạch tại Việt Nam.
Đúc kết các quan điểm của khung đánh giá thực thi các quy hoạch cấp tỉnh của Thành phố Hồ Chí Minh
Đề xuất bộ chỉ số tích hợp đánh giá thực thi quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sắp xếp các chỉ số phát triển và chỉ số đánh giá thực thi quy hoạch tương ứng theo 5 nhóm (việc đạt được các chỉ số của nhóm trước là tiền đề cho việc đạt được các chỉ số của nhóm sau).
2.    Các nội dung nhằm đạt được Mục tiêu 2 (Áp dụng bộ chỉ số tích hợp được đề xuất trên để đánh giá thực thi “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025” và “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025” trong giai đoạn đến năm 2015).
 


Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

 

(1046 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2020 (4/7/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2020 (1/6/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2020 (5/5/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21238159