NÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Quan điểm về phát triển nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn

Trong một xã hội mà dân cư nông thôn và lao động nông nghiệp chiếm đại bộ phận thì việc tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải diễn ra có những đặc điểm đặc thù. Với các chính sách mới trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, thi hành Luật Đất đai, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), phát triển kinh tế trang trại … tạo ra nền tảng cho kinh tế nông nghiệp và nông thôn có nhiều chuyển biến lớn, góp phần làm cho kinh tế nước ta ổn định.

Đảng ta đặt vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là một nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định quá trình phát triển. Một khi chưa tạo ra được chuyển biến của khu vực kinh tế này thì không thể nói đã hoàn thành nhiệm vụ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, đã chủ trương phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh, cơ cấu cây trồng hợp lý, có sản phẩm hàng hóa nhiều về số lượng và tốt về chất lượng. Tuy nhiên, nhiệm vụ này còn rất nặng nề khi năm 2003 nông, lâm, ngư nghiệp mới tạo ra khoảng 132 nghìn tỷ đồng giá trị gia tăng với hơn 25 triệu lao động trong ngành. Như vậy, năng suất lao động mới khoảng hơn 5 triệu đồng/người, do đó, nếu phải nuôi dưỡng thêm một người thì bình quân thu nhập của người dân sống bằng nghề nông mới đạt mức rất thấp. Nếu nói rộng ra cả các ngành nghề khác ở nông thôn (bao gồm công nghiệp nông thôn và dịch vụ) thì thu nhập thực tế của người dân nông thôn cũng còn rất khiêm tốn14, khả năng tích lũy vốn cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn rất thấp. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng ở nông thôn dù đã được cải thiện song còn thấp so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn15. Đó là chưa kể tới vấn đề đô thị hóa nhanh sẽ tác động đến các hộ nông dân ven đô, làm cho họ mất ruộng nhưng chưa kịp chuyển đổi ngành nghề và rèn luyện trong kinh doanh.. Từ đó, có thể làm nảy sinh những vấn đề xã hội không nhỏ.

(14)  Theo kết quả điều tra nông thôn năm 2001, ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm đến 79% tổng nguồn thu nhập và mức thu nhập hằng tháng của người dân nông thôn mới đạt 275 nghìn đồng so với 626 nghìn đồng ở thành thị.

 (15)  Cũng theo kết quả điều tra năm 2001, mới có gần 90% số xã có điện và 79% số hộ dùng điện, có 94% xã có đường ôtô đến trung tâm xã, nhưng  chỉ có 56% số xã có chợ - một tín hiệu của thị trường hàng hóa ở nông thôn còn hạn hẹp.

 

PGS.TSKH Nguyễn Quang Thái

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

       Nguồn : Nghiên cứu kinh tế số 312 – Tháng 5/2004

(6004 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351048