NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC
Thanh niên – Trung tâm của quá trình phát triển Thành phố

1. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn do các thanh niên”[1]. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn toàn Đảng, toàn dân: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt… Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”[2].

Thanh niên – lực lượng nòng cốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước nên Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm. Mà theo tinh thần của Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng: Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc; là lực lượng chủ yếu trên nhiều lĩnh vực, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo… thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc[3].

Mục tiêu của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 đó là: “Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có đạo đức cách mạng, ý thức công dân và lý tưởng xã hội chủ nghĩa; có trình độ học vấn, nghề nghiệp và việc làm; có văn hóa, sức khỏe, kỹ năng sống và ý chí vươn lên; xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến; hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.[4]
2. Nhìn lại lịch sử hơn 80 năm qua, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ đoàn viên thanh niên Việt Nam đã đứng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng đấu tranh giành độc lập dân tộc và ra sức bảo vệ, xây dựng và phát triển tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó chính là truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đối với tổ chức Đoàn và lực lượng đoàn viên thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh, nếu trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc đã luôn nêu cao tinh thần xung kích trong đấu tranh, chiến đấu. Những cuộc biểu tình, phong trào đấu tranh chính trị đến những cuộc chiến đấu anh dũng của thanh niên tri thức, học sinh sinh viên, công nhân, thanh niên ở đô thị và nông thôn thành phố đã làm kẻ thù kinh khiếp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sài Gòn – Gia Định, tổ chức Đoàn và lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử tháng Tư năm 1975, đưa đất nước giành độc lập, tự do, thống nhất.
Từ những năm đầu xây dựng thành phố, lực lượng đoàn viên thanh niên góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tuyên truyền đường lối cách mạng. Tính xung kích của đoàn viên thanh niên thành phố luôn giữ vững và phát huy mạnh mẽ từ những “đại công trình” Trần Quang Cơ, Lê Minh Xuân hay Kênh Đông, Duyên Hải (Cần Giờ)… đến phong trào tong quân lên đường bảo vệ biên giới Tây Nam, giúp nước bạn Campuchia. Đến những năm Đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, tổ chức Đoàn TNCS và đoàn viên thanh niên thành phố xung kích với nhiều phong trào, chương trình thể hiện tính năng động sáng tạo như Mưu sinh lập nghiệp, Mùa hè xanh, Thanh niên tình nguyện … Và truyền thống đó, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác đã, đang và sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa trên chặng đường thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Chương trình hành động số 42 của Đảng bộ thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2020 “Tiếp tục xây dựng thế hệ trẻ thành phố giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; phát triển thể chất, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của thành phố và đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố chăm lo, phát huy, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; được học tập, có việc làm, nâng cao thu nhập, có đời sống văn hóa lành mạnh. Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, tự giác, xung kích xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố trở thành thành phố xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại.”[5]
Đại hội Đảng bộ thành phố khóa IX xác định chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2015 là một trong sáu chương trình đột phá. Với mục tiêu “Xây dựng nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế; trong đó, tập trung nguồn nhân lực cho những ngành có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, bảo đảm nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động chất lượng cao”.
Tính đến cuối năm 2011, thanh niên thành phố (nằm trong độ tuổi 16- 30) hiện có khoảng 2,4 triệu người[6], chiếm khoảng 32% dân số toàn thành phố (7.521.138 người[7]). Đây có thể nói là lực lượng nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.
Hiện nay, đại đa số thanh niên có lối sống trong sáng, lành mạnh, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm của người công dân, có tinh thần tự phê bình và phê bình, luôn có tinh thần học hỏi, không ngừng phấn đấu trong công việc, luôn cố gắng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu. Và thanh niên ngày nay luôn chủ động và tự tin hơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tổ chức Đoàn TNCS và tổ chức thanh thiếu niên đã tập hợp, quy tụ tạo sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Những thành quả đạt được trong quá trình phát triển thành phố có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng thanh niên.
Tuy nhiên, do yếu tố khách quan lẫn chủ quan, thanh niên thành phố đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Từ những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị - kinh tế - xã hội trong khu vực và trên thế giới, một bộ phận thanh niên bản lĩnh chính trị non kém, dễ bị dao động về lập trường tư tưởng chính trị, có biểu hiện lệch lạc về giá trị đạo đức và lối sống, đề cao lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Đến các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, tội phạm nguy hiểm có tác động xấu đến một bộ phận thanh niên, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thanh niên, sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.
3. Một số giải pháp mang tính định hướng nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên – trung tâm quá trình phát triển thành phố.
 (a) Việc tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục của Đoàn, công tác vận động thanh niên của Đảng gắn với đổi mới, tổ chức hoạt động của Đoàn Thanh niên, xây dựng và thực hiện tốt chính sách của Nhà nước với thanh niên là hết sức quan trọng và cấp bách để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chương trình hành hành động số 42 của Đảng bộ thành phố đề ra. Trong đó chú trọng đổi mới công tác giáo dục, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên.
(b) Tiếp tục thực hiện thật tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, đầu tư và thực hiện sáng tạo, hiệu quả ở các cấp bộ Đoàn. Cần tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiểu biết cho thanh niên về con người, thân thế và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch như: tổ chức các lớp học chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức chiếu phim về Bác, ngày hội làm theo lời Bác, nhật ký làm theo lời Bác, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các buổi chiếu phim, thi thuyết trình về cuộc đời và tư tưởng của Bác Hồ …
(c) Nâng cao tính thiết thực, hấp dẫn trong công tác giáo dục chính trị cho thanh niên, trọng tâm là đổi mới hình thức học tập lý luận chính trị cơ bản, cách thức quán triệt và triển khai nghị quyết của Đảng, của Đoàn; chú trọng giáo dục truyền thống, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc.  Phát huy vai trò của thanh niên trong việc kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa của nhân loại.
(d) Thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp” với nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên dương, nhân rộng điển hình trong từng đối tượng thanh thiếu niên đạt kết quả tốt. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình đổi mới về nội dung và phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và kiến thức quốc phòng, an ninh cho thanh niên toàn thành phố; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của thanh niên để giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh.
Đặc biệt là  thực hiện tốt phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, triển khai sáng tạo, nội dung đa dạng, hình thức phong phú, tập hợp và phát huy khả năng của thanh niên trên nhiều lĩnh vực, thể hiện rõ tính xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh niên thành phố trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc và chủ động hội nhập quốc tế. Vận động thanh niên tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia thực hiện những giải pháp cơ bản trong sáu chương trình đột phá của thành phố.
Tổ chức có hiệu quả phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên mưu sinh, lập nghiệp”, góp phần hỗ trợ thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, việc làm, vui chơi giải trí, chuẩn bị những kỹ năng xã hội cần thiết; góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
(e) Coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ qua thực tiễn cơ sở; thường xuyên giới thiệu cho Đảng và hệ thống chính trị những đoàn viên ưu tú, những cán bộ đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân vượt qua khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng bộ.
(f) Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên thành phố. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tiếp cận, học tập những chương trình đào tạo tiên tiến, hiện đại trong và ngoài nước; chú trọng công tác tư vấn chọn trường, chọn nghề phù hợp với khả năng của thanh niên và nhu cầu lao động của thành phố.
(g) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút, sử dụng nhân tài và đội ngũ trí thức khoa học trẻ, nhất là trí thức trong những ngành nghề mũi nhọn, những ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao, những lĩnh vực quan trọng; chính sách thu hút cán bộ trẻ có năng lực, tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại phường, xã, thị trấn; xây dựng tiêu chí và phương pháp khoa học để phát hiện, theo dõi quá trình phát triển các tài năng trẻ, nhất là học sinh, sinh viên xuất sắc, cá nhân điển hình trong các phong trào thanh niên; mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ có phẩm chất và tài năng đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao tỉ lệ cán bộ trẻ trong cơ quan lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; tạo bước đột phá trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ trong tuổi thanh niên ở các cấp, các ngành, coi đây là một nội dung quan trọng về công tác cán bộ của Đảng để lựa chọn cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cho tương lai.
Có chính sách sử dụng và đãi ngộ hợp lý để thu hút tài năng trẻ là người Việt Nam đang học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài tham gia phát triển thành phố và đất nước.
(h) Cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền, tập huấn những kiến thức chung về thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và công chức làm công tác thanh niên. Đây là chương trình tập huấn rất hữu ích, không chỉ đối với cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ Đoàn quận huyện mà cần quan tâm tổ chức tập huấn nội dung này đối với cán bộ Đoàn cấp phường, xã và cơ sở./.
Tựu chung lại,  dù bất cứ hoàn cảnh nào thì thanh niên Việt Nam vẫn là thế hệ phản ánh và thể hiện rõ nét nhất về con người Việt Nam với những đức tính lao động cần cù, thông minh, giàu lòng nhân ái, tự tôn và truyền thống yêu nước. Chính vì vậy, mọi chính sách đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho việc giữ gìn và nâng cao những giá trị chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển đất nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong thời kỳ hội nhập, hợp tác và phát triển nhưng có nhiều những thách thức.     
Thanh niên thành phố đã, đang và tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống năng động, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác – thành phố anh hùng.
 
Th.S Tô Thị Thùy Trang
Nghiên cứu viên phòng Nghiên cứu phát triển kinh tế
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.     Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi các năm 2008, 2009, 2010, 2011.
2.     Chương trình hành động số 42-CTr/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
3.     Luật Thanh niên ngày 29/11/2005
4.     Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/07/2008 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
5.     Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
6.     Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh năm 2010, 2011.
7.     Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.


[1] Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG, H.2002, tập 5, tr.185.
[2] Sđd, tập 12, tr.510
[3]Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
[4] Quyết định 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt nam giai đoạn 2011-2020;
[5] Chương trình hành động số 42-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa X về công tác thanh niên.
[6] Số liệu thống kê của Thành đoàn TP.HCM
[7] Niên giám thống kê TP.HCM năm 2011

 

 

(1842 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2020 (4/7/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2020 (1/6/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21337182