NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC

Thanh niên – Trung tâm của quá trình phát triển Thành phố (8/10/2012 15:05)

1. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn do các thanh niên”[1]. Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Người căn dặn toàn Đảng, toàn dân: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt… Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên”[2].

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)

Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2022 (3/9/2022)

Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2022 (1/8/2022)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24051519