CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

 Tên đề tài:

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Phan Thị Xuân Diệu

 Các thành viên:

ThS. Vũ Ngọc Anh, ThS. Vương Tịnh Mạch, ThS. Nguyễn Minh Nhựt, ThS. Phan Thị Tuyết Oanh, CN. Khiếu Văn Công, CN. Nguyễn Thị Bảo Khánh, CN. Kiều Thúy Ngọc, CN. Nguyễn Mạnh Quân

 Độ dài:

216 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 Năm 2019

 Ký hiệu phân loại:

338.16

Nội dung chính:

 


Đề tài gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chương này đã định nghĩa một số khái niệm có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu; hệ thống lại các chủ trương, chính sách, chương trình hành động có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp CNC của Trung ương và của TP.HCM; mô tả kinh nghiệm phát triển nông nghiệp CNC ở một số quốc gia có nền nông nghiệp tương đối phát triển trên thế giới và bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.

Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Ở chương này, nhóm nghiên cứu mô tả chi tiết về phương pháp nghiên cứu, các bước thu thập số liệu và lý thuyết để xây dựng các mô hình định lượng của nghiên cứu này.

Chương 3: Thực trạng ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại địa bàn TP.HCM. Chương này gồm ba phần chính. Phần một mô tả về bức tranh nông nghiệp CNC tại địa bàn Thành phố, bắt đầu bằng việc tổng quan bức tranh nông nghiệp của TP.HCM trong giai đoạn hiện nay, tiếp đến là việc khái quát tình hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp ở Việt Nam, cuối cùng, phân tích thực trạng việc ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất rau an toàn, hoa lan, bò sữa, heo thịt. Phần hai phân tích thực trạng việc triển khai các chủ trương, chính sách, chương trình hành động nhằm thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP.HCM thời gian qua. Phần này phân tích một số các bất cập phát sinh trong quá trình triển khai các chính sách của Trung ương, tình hình triển khai các chương trình của Thành phố. Trên cơ sở những nội dung phân tích được từ hai phần trên, phần ba hệ thống một số định hướng chung cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách, chương trình thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp Thành phố trong tương lai.

Chương 4: Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng và duy trì sử dụng công nghệ mới. Chương này xây dựng 02 mô hình định lượng: “Các nhân tố nào tác động đến ý định sử dụng/ duy trì sử dụng một công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp của một Doanh nghiệp (DN) – Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh?” Trên cơ sở các kết luận rút ra từ 02 mô hình định lượng này, nhóm nghiên cứu sẽ đưa ra các đề xuất liên quan đến nhóm đối tượng DN-HTX ở Chương 5.

Chương 5: Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn TP.HCM Chương cuối tập trung đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp tại địa bàn TP.HCM trên cơ sở các nội dung thu được từ Chương 1 đến Chương 4 của nhiệm vụ.

  Xem chi tiết:
Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(358 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21697996