CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Đánh giá thực trạng, hoàn thiện và cụ thể hóa chính sách về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chủ trì thực hiện: Viện Kinh tế thành phố

Các đơn vị tham gia: Ban quản lý ĐTXD khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban nhân dân quận 2, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Tư pháp, Văn phòng HĐND – UBND thành phố

Mục tiêu nghiên cứu:

1. Đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân những vướng mắc trong quá trình xây dựng và áp dụng thực hiện các qui định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư.

2. Đề xuất và luận chứng những nội dung chính cần điều chỉnh về chính sách và giải pháp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo tính khả thi về mặt tài chính và có phương thức tổ chức thực hiện thích hợp.

3. Mục tiêu cuối cùng là nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện bồi thường cơ bản hoàn thành trong quý III/2006, đồng thời đảm bảo ổn định đời sống các hộ dân di dời.

Phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề:

Để đảm bảo đánh giá được khách quan và đề xuất có tính khả thi, trong khi thời gian thực hiện ngắn, Viện Kinh tế dựa vào những phương pháp tiếp cận phù hợp sau đây để thực hiện chuyên đề:

·                          Khảo sát các đơn vị liên quan, thu thập các tài liệu về quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; khảo sát thực tế tại địa phương nắm bắt tình hình bồi thường, tái định cư và nguyện vọng của những nhóm đối tượng tiêu biểu bị ảnh hưởng bởi quy hoạch.

·                          Phân tích, đánh giá chính sách hiện hành về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phát hiện các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; đối chiếu các chủ trương, chính sách mới của Đảng, nhà nước và tình hình thực tế làm căn cứ đề xuất giải pháp điều chỉnh quy định cụ thể đối với từng nhóm đối tượng.

·                          Xem xét kế thừa có chọn lọc và có luận giải các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan chức năng trong thời gian qua, đặc biệt là của Đảng ủy, chính quyền Quận 2 và các Phường liên quan.

·                          Luận chứng nhu cầu, tiến độ tài chính và xác định nguồn vốn để đảm bảo các giải pháp có tính khả thi; đề xuất phương thức tổ chức thực hiện đồng bộ.

Nội dung báo cáo:

Báo cáo tổng hợp gồm 2 phần:

* Phần 1 - Đánh giá thực trạng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

- Đặc điểm về kinh tế - xã hội của khu vực dự án;

- Quá trình quy hoạch và xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

- Kết quả áp dụng chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Nhận định nguyên nhân tồn tại.

* Phần 2 - Đề xuất các giải pháp và chính sách như: Giải pháp về bồi thường hỗ trợ, giải pháp thúc đẩy tái định cư, giải pháp hỗ trợ hậu tái định cư, giải pháp về tài chính, tổ chức thực hiện.

Ngoài ra có các phụ lục thuyết minh và các bản đồ minh họa

Hình thức: Báo cáo tổng hợp chuyên đề dài 34 trang kèm phụ lục và các văn bản.

Lưu trữ tại Thư viện Viện NCPT - VKT 15.06.2005

Năm hoàn thành: HT2005

 

(3043 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022 (1/10/2022)

Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2022 (3/9/2022)

Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2022 (1/8/2022)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
24051543