CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Đổi mới quản lý kinh tế. Những chuyển biến của tình hình và thực tiễn ở TP.HCM

Chủ nhiệm đề tài: PTS. Trần Du Lịch Thành viên tham gia: PGS.Nguyễn Thị Cành, PTS.Nguyễn Hữu Trí, TS.Lương Hữu Định, KS.Lê Văn Be, CV.Trần Tô Tử, Th.S.Nguyễn Thiềng Đức, CN.Nguyễn Thị Bích Hồng

 

Nội dung nghiên cứu:

Những vấn đề lớn phát sinh trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế cũ sang cơ chế mới là chủ đề chính của đề tài nghiên cứu này. Sau khi tổng quan về tình hình phát triển của các ngành kinh tế chính. Đề tài đã tập trung phân tích tác động của những chủ trương, chính sách lớn trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến thời điểm nghiên cứu (1993) trên một số lĩnh vực chủ yếu bao gồm: nếu phân theo thành phần sở hữu thì gồm: khu vực doanh nghiệp Nhà nước, khu vực kinh tế tư nhân, và đầu tư trực tiếp của nước ngoài; nếu phân theo các lĩnh vực quan trọng của phát triển kinh tế thì gồm: xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng và tín dụng, các vấn đề của thị trường nói chung…

Qua phân tích, đề tài đã rút ra những kết luận và kiến nghị quan trọng để tiếp tục công cuộc đổi mới và phát triển nền kinh tế. Những kết luận đáng chú ý như: nhận thức đi sau thực tiễn nên có vai trò hạn chế trong việc hướng dẫn đối với công cuộc đổi mới; cải cách kinh tế không đồng bộ với những cải thiện quan hệ xã hội; cải cách hành chánh, hoàn thiện khung pháp lý còn chậm so với yêu cầu của đổi mới,…. Các kiến nghị quan trọng như: phát triển, hoàn thiện hệ thống quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới (đề tài có đề xuất cụ thể); xây dựng hệ thống chương trình cải cách và các bước đi cụ thể….

Mặc dù đề tài có phạm vi nghiên cứu là TP.HCM nhưng những vấn đề mà đề tài nêu ra mang những nét chung của nền kinh tế thị trường mới hình thành của cả nước.

Tài liệu nghiên cứu thuộc đề tài KX.03.01 trong chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước về kinh tế xã hội 1992-1995.
Hình thức:  Báo cáo đề tài dài 69 trang.
Lưu trữ tại Thư viện Viện NCPT – VKT 06.01.1993

Năm hoàn thành: HT1993

 

(928 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21890597