CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến kinh tế - xã hội và một số ngành kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến kinh tế - xã hội và một số ngành kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

CN. Lê Trúc Phương

 Các thành viên:

ThS. Nguyễn Văn Quang, ThS. Trần Thy Ngọc Chi, ThS. Trần Thị Thanh Nga, Ts. Đặng Quốc Chính, Ts. Trần Đức Hạnh, CN. Lê Thị Hương                                 

 Độ dài:

101 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 08 Năm 2014

 Ký hiệu phân loại:

D382.91Ph64

Nội dung chính:

 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Đề tài gồm có 3 chương với nội dung như sau:

Chương 1: Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO của Việt Nam và các nhân tố tác động đến tình hình kinh – tế xã hội Việt Nam. Mục tiêu của Chương 1 là tìm hiểu các khái niệm có liên quan đến tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết gia nhập WTO, các FTA Việt Nam tham gia; phân tích bối cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Trên cơ sở, xác định các nhân tố của hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến tình hình kinh tế xã hội Việt Nam để đưa ra các chỉ tiêu cần thiết để đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đối với tình hình kinh tế - xã hội của một quốc gia, một địa phương.

Chương 2: Các tác động của hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO đối với tình hình kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2012. Các chỉ tiêu đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến tình hình kinh tế - xã hội của một quốc gia, một địa phương được rút ra ở Chương 1 sẽ được vận dụng để phân tích cụ thể cho trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, nhận diện các tác động tích cực và tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO đối với tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3: Giải pháp phát huy tác động tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở phân tích SWOT tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh và những vấn đề Thành phố đang gặp phải, đề tài đưa ra các giải pháp mang tính chiến lược nhằm phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của việc gia nhập WTO, hội nhập kinh tế quốc tế đối với sự phát triển của Thành phố trong điều kiện hiện nay và ở giai đoạn kế tiếp. Đồng thời, nhóm nghiên cứu đưa ra một số đề nghị đối với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có liên quan đến tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

(1647 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22645171