CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM thời kỳ 1991 – 1995 và các năm tiếp theo

Thực hiện: Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh

Nội dung nghiên cứu:

Chuyên đề nghiên cứu này gồm bốn nội dung chính dưới đây:

Phần một nêu lên sự cần thiết và khả năng thu hút vón đầu tư nước ngoài, trong đó nhấn mạnh vốn, công nghệ là những nhân tố quan trọng cho sản xuất mà hiện nay chúng ta đang thiếu, do đó phải huy động từ bên ngoài.

Phần hai đánh giá tổng quát tình hình đầu tư trong 15 năm (1976 – 1991) trên địa bàn TP.HCM. Số liệu cho thấy là những năm trước 1981 đầu tư của TP tập trung cho các ngành nông lâm, thuỷ lợi và kinh tế mới, lên đến 38-40%, có năm đến 48%. Những năm sau đó giảm dần và chuyển hướng đầu tư sang ngành sản xuất CN từ 15-18% trong những năm đầu và tăng dần đến 20-25% và 40% vào các năm 1984, 1985. Trong thời kỳ 1986-1990 và các năm tiếp theo. Thành phố tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng. Phần này cũng đánh giá tình hình đầu tư nước ngoài về các phương diện vốn, quốc gia đầu tư, lĩnh vực đầu tư….

Phần ba nêu lên định hướng đầu tư trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế – xã hội TP.HCM đến năm 2000 và việc thiết lập các chương trình dự án đầu tư nước ngoài tại TP.HCM thời kỳ 1991 – 1995 và những năm tiếp theo.

Phần thứ tư đề nghị các chính sách, biện pháp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, trong đó nhấn mạnh đến các vấn đề: cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng hỗ trợ, công tác nghiên cứu quy hoạch, xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư nước ngoài, chính sách về lao động, công tác quản lý…

Đề tài nghiên cứu cấp Thành phố.
Hình thức:  Báo cáo đề tài dài 64 trang.
Lưu trữ tại Thư viện Viện NCPT – VKT 03.03.1992

Năm hoàn thành: HT1992

 

(3775 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22849301