CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Quan điểm nền tảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đây là quan điểm quan trọng nhất và là quan điểm nền tảng được từng bước hình thành và trở thành quan điểm chính thức từ Đại hội IX của Đảng. Từ tư duy về nền kinh tế có kế hoạch, mọi hoạt động kinh tế của đất nước được kế hoạch hoá từ một trung tâm, từng bước chuyển sang quan điểm về kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa6 và nay là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đó là bước tiến dài và rất đúng đắn, được Đảng ta đưa thành chủ trương chính thức. Như vậy là, lúc này chúng ta quan tâm đến sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường của xã hội, dù đó là thị trường trong nước hay quốc tế, chứ không chỉ lo sản xuất bất cứ thứ gì có thể sản xuất được, bằng bất kỳ giá nào và “bắt” Nhà nước tìm đầu ra cho sản phẩm. Yếu tố thị trường và nhu cầu thị trường đã trở thành yếu tố khởi đầu của các hoạt động kinh doanh. Phạm vi của thị trường cũng được mở rộng từ thị trường nội địa sang xem xét cả thị trường thế giới và khu vực trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày càng sâu. Đại hội IX cũng đề ra nhiệm vụ quan trọng về gắn con đường công nghiệp hóa với việc phát triển kinh tế thị trường và hình thành thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chính những chuyển đổi trong tư duy kinh tế như vậy đã chỉ đạo việc xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, làm cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế có hiệu quả cao, có sức cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường. Quan điểm về định hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phát triển và chuyển dịch cơ cấu phải gắn với công bằng và tiến bộ xã hội, khuyến khích làm giàu chính đáng trong pháp luật, đồng thời hỗ trợ người dân thoát nghèo, bảo đảm phát triển bền vững.

(6)   Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, Hà Nội, 1996, tr 72.

 

PGS.TSKH Nguyễn Quang Thái

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam

       Nguồn : Nghiên cứu kinh tế số 312 – Tháng 5/2004

(790 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351058