CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Những nguyên nhân và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với công ty TNHH NN một thành viên

1. Nguyên nhân

Trên thực tế, bên cạnh những thành công về quản lý nhà nước đối với công ty TNHH NN một thành viên, cũng có nhiều điểm cần hoàn thiện, xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

- Chưa có sự phân định rõ giữa chức năng quản lý hành chính và quản lý sản xuất kinh doanh, các cơ quan quản lý Nhà nước can thiệp quá sâu vào hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và các công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên nói riêng.

- Hệ thống pháp luật, các chính sách điều chỉnh về công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên chưa đồng bộ, còn thiếu và yếu.

- Cơ chế quản lý đối với hoạt động của doanh nghiệp và công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên còn cứng nhắc, thủ tục hành chính rườm rà, chưa vận dụng các quy luật kinh tế, chưa chú ý tới quan hệ hàng hoá-tiền tệ và hiệu quả kinh tế.

- Chưa có phương pháp luận về cổ phần doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường, nhận thức về cổ phần doanh nghiệp còn nhiều điểm chưa được làm rõ và không thống nhất, trách nhiệm đối với công tác quy hoạch, chuyển đổi doanh nghiệp chưa được đầu tư kỹ từ khâu nghiên cứu, phê duyệt đến triển khai thực hiện.

2. Giải pháp hoàn thiện QLNN đối với hoạt động công ty TNHH NN một thành viên.

Với tư cách là cơ quan quyền lực đại biểu cho lợi ích của nhân dân và là người chủ sở hữu đối với một phần không nhỏ tư liệu sản xuất của đất nước, Nhà nước phải đề cao vai trò quản lý của mình đối với nền kinh tế thị trường. Nhà nước cần phải ban hành đồng bộ hệ thống pháp luật làm căn cứ pháp lý cho việc sắp xếp, tổ chức lại việc quản lý các doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh mới. Đồng thời pháp luật cần đưa ra các quy định rõ ràng, dứt khoát, có hiệu lực pháp lý cao, nói rõ những điều cấm và những điều giới hạn cấm thực hiện hoạt động kinh doanh ở những lĩnh vực nào phải rõ. Quyền tự do kinh doanh của các chủ kinh doanh phải được đảm bảo bằng một hệ thống các quyền tự do. Nhà nước phải đảm bảo được tính thống nhất trong cả nước tránh được hạn chế đáng tiếc đối với quyền tự do kinh doanh của công dân và các tổ chức kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường yêu cầu phải có một loạt văn bản pháp luật về tự do cạnh tranh, phá sản, ngăn ngừa độc quyền, chống tàn phá tài nguyên và ô nhiễm môi trường, chống tệ nạn xã hội và các hệ quả khác của kinh tế thị trường.

Xây dựng cơ chế pháp lý phù hợp để đảm bảo ngân hàng Nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về mặt tiền tệ, tín dụng. Ban hành và hoàn thiện một hệ thống văn bản pháp luật về thuế.

Hiện nay, những văn bản pháp lý liên quan đến sự ra đời, tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên ở Việt Nam còn thiếu đồng bộ. Vì vậy, cần tiếp tục sửa đổi, đồng bộ, đầy đủ, cụ thể, không mâu thuẫn, tạo cơ sở pháp lý cho quá trình hình thành công ty cổ phần và cổ phần hoá. Bên cạnh đó việc ra đời và từng bước hoàn thiện toà án kinh tế cũng góp phần quan trọng vào việc đảm bảo luật pháp, giữ gìn cho mọi hoạt động kinh tế, vừa ngăn chặn vừa chế tài các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự pháp lý cho các hoạt động kinh tế. Chỉ như vậy mới tạo ra được môi trường pháp lý cho sự ra đời và hoạt động của các Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên ở Việt Nam. Ngoài ra, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên các mặt trận văn hoá, tư tưởng, chính trị...

* Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.

Công cụ thực hiện quản lý nhà nước quan trọng nhất là hệ thống pháp luật. Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, pháp luật kinh tế là công cụ không thể thiếu được để nhà nước thực hiện chức năng quản lý vĩ mô đối với hoạt động kinh doanh. Cơ chế thị trường đòi hỏi phải có luật chơi rõ ràng, đầy đủ, có hệ thống và cơ chế tài phán thích hợp. Để có thể quản lý công ty TNHH NN một thành viên bằng hệ thống pháp luật một cách có hiệu quả, nhà nước cần xây dựng hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh kịp thời từ luật đến văn bản pháp quy quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tạo thành một hệ thống đồng, từng bước nghiên cứu, ban hành những đạo luật mới để tạo môi trường pháp lý cho hoạt động của công ty TNHH NN một thành viên. Hệ thống pháp luật diều tiết hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH NN một thành viên đảm bảo kết hợp hài hóa giữa tính ổn định lầu dài về nguyên tắc pháp luật với tính đỏi mới cần thiết về chế định cụ thể

Quản lý nhà nước đối với Công ty TNHH NN một thành viên không chỉ có nghĩa là nhà nước ban hành hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và đồng bộ để điều tiết mọi mối quan hệ và hoạt động liên quan đến công ty mà quan trọng hơn là nhà nước thi hành pháp luật và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm tính hiệu lực của pháp luật đối với doanh nghiệp. ở nước ta, việc thực hiện pháp luật thường chưa được nghiêm túc, một mặt do các văn bản pháp luật chưa thật sự phù hợp với yêu cầu của cuộc sống, mặt khác chúng ta chưa có một cơ chế bảo đảmg thực thi pháp luật nghiêm túc và xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm.

Ổn định tiền tệ, giảm tốc độ lạm phát là điều kiện quan trọng nhất. Tiền tệ ổn định là một điều kiện quan trọng cho sự ra đời của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ là vật ngang giá chung, có vai trò nối liền tất cả các loại thị trường và nó chỉ phát huy được chức năng khi có sự ổn định tiền tệ. Sự ổn định tiền tệ sẽ thúc đẩy sự ra đời các doanh nghiệp mới trong đó có Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. Nhà nước cần có những chính sách tài khoá thích hợp để giảm tốc độ lạm phát. lạm phát tăng làm giá cả tăng vọt, đồng tiền mất giá làm cho chi phí đầu vào luôn biến đổi, chính vì vậy lạm phát sẽ gây khó khăn cho việc tính toán và hoạch định các phương án kinh doanh thiếu chính xác, không tránh được những rủi ro có thể xảy ra. Nếu lạm phát giảm, giá ổn định nó sẽ tạo điều kiện tính toán và hoạch định các phương án kinh doanh một cách tương đối chính xác, đồng thời nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu và cả những người đầu tư lĩnh vực này. Đồng thời phải có chính sách tài chính phù hợp tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển Công ty TNHH nhà nước một thành viên.

* Tăng cường công tác giám sát, theo dõi và đánh giá hoạt động quản lý nhà nước tại công ty TNNN nhà nước một thành viên

Cần phải tăng cường và hoàn thiện công tác kiểm toán trong hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên. Cụ thể là phải đổi mới và hoàn thiện công tác kiểm toán đồng thời hình thành các hình thức kiểm toán: kiểm toán Nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán theo chức năng quản lý và kiểm toán nội bộ để phối hợp và hỗ trợ. Nhà nước cần có chính sách khuyến khích phát triển hoạt động kiểm toán độc lập. Để kiểm toán theo chức năng quản lý đạt kết quả tốt cần thiết phải xác định đúng đắn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan quản lý trong lĩnh vực công tác kế toán và kiểm toán, hoàn thiện các chế độ thể lệ và kiểm toán hiện hành nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với công tác kế toán và kiểm toán thuộc phạm vi trách nhiệm.

Đổi mới và hoàn thiện phương pháp hạch toán và hệ thống kế toán gọn nhẹ khoa học và hiện đại để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các công ty, xí nghiệp cổ phần. Đổi mới và hoàn thiện một cách căn bản hệ thống các chế độ kế toán hiện hành, trước hết là: chế độ chứng từ ban đầu, hệ thống tài khoản kế toán, chế độ sổ kế toán, chế độ báo cáo kế toán.

Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về tài chính: như miễn thuế lợi tức, thuế thu nhập trong thời gian đầu đối với các doanh nghiệp cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.

 Cần lựa chọn mô hình DNNN phù hợp để chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.

* Phân định rõ chức năng quản lý hành chính với chức năng quản lý sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các doanh nghiệp nói chung và công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên nói riêng.

Cơ chế quản lý theo kế hoạch tập trung, bao cấp trước kia thường không phân định rõ hai chức năng quản lý trên, vì vậy các cơ quan hành chính nhà nước đã can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đến hậu quả làm giảm hiệu quả quản lý và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Do vậy cần phải xác định rõ lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan hành chính nhà nước theo hướng giảm sự can thiệp hành chính vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, nâng cao tính độc lập, nâng cao vai trò tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp và công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.

* Phát triển nguồn nhân lực trong đội ngũ cán bộ tham gia quản lý nhà nước tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên.

Con người là yếu tố quyết định trong mọi hoạt động kinh tế xã hội. Năng lực và trình độ của lực lượng cán bộ quản lý và đội ngũ cán bộ là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định mức độ hiệu quả của doanh nghiệp.

Đào tạo bồi dưỡng để có đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn giỏi là một biện pháp quan trọng. Cần phải có một  chương trình huấn luyện rộng rãi để tạo những thay đổi trong nhận thức về cổ phần doanh nghiệp. Trong một quốc gia, việc phát triển các doanh nghiệp tuỳ thuộc vào tốc độ phát triển của đội ngũ các doanh nhân và những người lao động chuyên môn thuộc về kĩ năng trong các hoạt động kinh doanh. Kinh nghiệm cho thấy, muốn kinh tế phát triển năng động, có hiệu quả trước hết phải có chiến lược con người, xây dựng một đội ngũ cán bộ có khả năng điều hành nền kinh tế và một đội ngũ các nhà kinh doanh nhất là đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên mới hình thành, bộ máy tham gia quản lý giỏi là hết sức cần thiết.

Công tác điều phối, bố trí và sử dụng cán bộ tham gia vào quản lý doanh nghiệp cần có những đổi mới. Cán bộ được lựa chọn phải có phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, trình độ chuyên môn phù hợp, phải tạo ra đội ngũ cán bộ trẻ, khỏe, năng động, sáng tạo trong công việc.

Mặt khác cần có một cơ chế đánh giá và đãi ngộ thỏa đáng với cán bộ.

Chế độ lương và phụ cấp cho đội ngũ cán bộ của doanh nghiệp cần được tính toán cho hợp lý hơn, tương xứng với năng lực và trách nhiệm của họ.

Trung tâm TTTT – Viện VNCPT

xem chi tiết

(2797 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2020 (4/7/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21467610