CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

Quan điểm nền tảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (1/1/2006 17:49)

Đây là quan điểm quan trọng nhất và là quan điểm nền tảng được từng bước hình thành và trở thành quan điểm chính thức từ Đại hội IX của Đảng. Từ tư duy về nền kinh tế có kế hoạch, mọi hoạt động kinh tế của đất nước được kế hoạch hoá từ một trung tâm, từng bước chuyển sang quan điểm về kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa6 và nay là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xem thêm >>

Quy định mới về thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (1/1/2006 18:25)

(ĐCSVN) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 18/2009/TT-BXD điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Xem thêm >>

Những nguyên nhân và giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với công ty TNHH NN một thành viên (15/2/2006 17:06)

Xem thêm >>

Vấn đề cải cách hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (22/7/2011 15:31)

Trong thời đại hiện nay, cải cách hành chính Nhà nước là một bộ phận quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện của Đảng và là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Nói đến cải cách hành chính là nói đến việc thực hiện các thay đổi nhằm nâng cao khả năng phục vụ người dân của các cơ quan hành chính các cấp. Trong những năm gần đây, nhờ có những chủ trương, biện pháp kịp thời, đúng đắn, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện một số cải cách về hành chính góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, làm cho đời sống của người dân được thay đổi, giảm bớt sự phiền hà cho người dân trong hầu hết các lĩnh vực.

Xem thêm >>

Khoa học và công nghệ đang thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội (2/8/2011 14:42)

"Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi"(1)

Xem thêm >>

"Lãng phí" nhà đầu tư chiến lược (2/8/2011 15:01)

Các quy định pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam đang tạo ra các rào cản khiến các nhà đầu tư chiến lược không thể tham gia đầy đủ và có hiệu quả hơn vào vào việc cải cách doanh nghiệp.

Xem thêm >>

Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta hiện nay (3/8/2011 10:56)

Việt Nam là một nước đang phát triển, có mật độ dân số cao, lực lượng lao động tăng nhanh, quy mô vốn tích lũy nhỏ vì vậy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở nước ta là một lựa chọn đúng đắn trên con đường CNH-HĐH đất nước.

Xem thêm >>

Thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước và quốc tế (11/8/2011 09:08)

Một trong những bước quan trọng để lưu giữ và duy trì những gì đã được tạo ra là cần phải đăng ký nhãn hiệu để bảo hộ bản sắc nhận diện thương hiệu. Đây chính là chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận tuần này..

Xem thêm >>

Hoạt động đấu thầu và đấu giá hàng hóa (15/8/2011 09:58)

Xem thêm >>

Công bố bốn luật mới (7/12/2011 09:28)

Sáng 6/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo về lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 và đều có hiệu lực thi hành từ 1/7 năm sau. Đó là các Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Đo lường và Luật Lưu trữ.

Xem thêm >>

Sở hữu nhà nước và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa (12/12/2011 15:11)

Ở nước ta hiện nay sở hữu nhà nước được hiểu là sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện. Sở hữu nhà nước là trình độ thấp hơn của sở hữu toàn dân. Trong thời kỳ quá độ lên CNXH và trong giai đoạn XHCN chỉ mới có sở hữu nhà nước. Nhà nước đại diện cho toàn dân sở hữu những tài nguyên thiên nhiên, của cải, tài sản, tư liệu sản xuất, vốn, ngân sách nhà nước…, của toàn dân, của toàn xã hội. Nhà nước không những sở hữu mà còn nhân danh toàn dân, toàn xã hội tổ chức quản lý, sử dụng và phân phối những sản phẩm được tạo ra từ những tài sản, tư liệu sản xuất, vốn, ngân sách nhà nước…

Xem thêm >>

Khai thác lợi thế, tạo đột phá phát triển KT-XH (5/1/2012 09:01)

Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ là tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội.

Xem thêm >>

Kinh tế xanh và con đường phát triển của Việt Nam (4/10/2012 11:24)

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và sau đó là Kết luận Hội nghị TƯ3 (khoá XI) đã xác định nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu nền kinh tế nhằm đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Con đường phát triển kinh tế bền vững mà cộng đồng quốc tế đang thừa nhận hiện nay là kinh tế xanh, hay gọi cách khác là tăng trưởng xanh.

Xem thêm >>

Luật Đầu tư công “lỡ hẹn” (10/10/2012 11:02)

Đầu tư công, một dự án luật từng được không ít các vị đại biểu thúc giục cần nhanh chóng xây dựng không được đặt lên bàn nghị sự của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 12 theo đúng chương trình.

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20352433