TRUNG TÂM MÔ PHỎNG VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI TRUNG TÂM MÔ PHỎNG VÀ DỰ BÁO KINH TẾ - XÃ HỘI

Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội có chức năng và nhiệm vụ:
- Tổ chức điều tra, khảo sát và thu thập thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng đối với các vấn đề có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, cùng với một số vấn đề trong nước và quốc tế mà Thành phố quan tâm;
- Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận, khoa học và thực nghiệm phục vụ xây dựng mô hình phân tích, dự báo và mô phỏng đối với các vấn đề có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, cùng với một số vấn đề trong nước và quốc tế mà Thành phố quan tâm;
- Xây dựng và từng bước hệ thống hóa các mô hình định lượng phục vụ phân tích, dự báo và mô phỏng đối với các vấn đề có liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, cùng với một số vấn đề trong nước và quốc tế mà Thành phố quan tâm;
- Ứng dụng công nghệ trực quan hóa dữ liệu để phân tích dữ liệu, trình bày kết quả từ các mô hình định lượng và thực hiện các báo cáo của Trung tâm, các báo cáo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố;
- Thực hiện dịch vụ tư vấn và hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển và theo quy định của pháp luật.
Quyền hạn của Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội:
- Được cung cấp thông tin từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố để phục vụ cho công tác phân tích, dự báo và mô phỏng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;
- Được đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, phương tiện và môi trường làm việc trong quá trình hoạt động tại Viện Nghiên cứu phát triển;
- Đăng ký và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài, đề án do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt;
- Tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước; phát triển các hoạt động có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm nhằm tạo thêm nguồn thu khác và ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy chế của Viện Nghiên cứu phát triển;
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong nước trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; thực hiện hợp tác quốc tế theo chỉ đạo của Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển.


 

Language Language
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)


Others New:
  Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)
  Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)
Visitor counter Visitor counter
25425876