HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 05 năm 2017

04/5/2017
- Tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa nhìn từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và đề xuất giải pháp”.
- Làm việc với 03 Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, Đà Nẵng và Viện Kinh tế - Xã hội Cần Thơ về trao đổi kinh nghiệm trong việc tham mưu báo cáo tổng kết đánh giá; hỗ trợ trong công tác nghiên cứu và cơ chế tự chủ và mô hình tổ chức của các viện.
11/5/2017
Hội thảo đề tài năm 2016: “Nghiên cứu đề xuất khung đánh giá việc triển khai thực hiện các đồ án Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải).
12/5/2017
- Phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Tìm kiếm các giải pháp kinh tế hữu hiệu, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh”.
- Tiếp và làm việc với Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về trao đổi kinh nghiệm về mô hình phát triển và cơ cấu tổ chức, hoạt động  của Viện Nghiên cứu phát triển.
18/5/2017
Nghiệm thu cơ cơ sở đề tài năm 2016: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cải thiện kết quả chỉ số PAPI” (chủ nhiệm: ThS. Vũ Ngọc Anh).
23/5/2017
Phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức Hội thảo “Quản lý an toàn thực phẩm từ gốc ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp”.
24/5/2017
Hội thảo đề tài năm 2016: “Hoàn thiện cơ chế chính sách huy động nguồn lực phục vụ công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân).

 

(61574 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25423266