KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
Đánh giá sự phát triển công nghiệp ở Đồng Nai

Để có thể đánh giá được hiện trạng của ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, chúng ta sẽ xem xét qui mô, cơ cấu, và tình hình tăng trưởng của khu vực công nghiệp trong thời gian qua.

Bảng : Tỉ trọng các khu vực kinh tế 1995-2001 (%, giá cố định 1994)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Khu vực NLN

31,78

29,87

27,35

25,64

24,12

22,21

21,00

Khu vực CN+XD

38,75

42,38

45,89

47,96

50,34

52,20

53,64

Khu vực dịch vụ

29,47

27,75

26,76

26,40

25,54

25,58

25,36

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 1999, 2001

Như bảng trên cho thấy  tỉ trọng của khu vực công nghiệp có xu hướng gia tăng qua các năm, mặc dù  tốc độ tăng tương đối chậm, trung bình là khoảng 2.5% mỗi năm. Năm 1995, tính theo tỉ trọng của công nghiệp trong GDP thì khu vực công nghiệp chiếm xấp xỉ 39% các hoạt động kinh tế. Năm 2001, 54% giá trị GDP xuất phát từ khu vực công nghiệp. Trong cùng khoảng thời gian đó, tỉ trọng của khu vực nông nghiệp giảm từ xấp xỉ 32% xuống còn 21%. Khu vực dịch vụ vẫn giữ mức phát triển tương đối ổn định trong khoảng thời gian trên.

Giá trị sản lượng các ngành công nghiệp

Theo số liệu thống kê của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 1995-2001 cho thấy các ngành công nghiệp có sự phát triển tương đối cao từ năm 1998, như ngành hóa chất, máy móc thiết bị, sản phẩm từ cao su, phương tiện vận tải, giường tủ bàn ghế…, tuy nhiên cũng có một số ngành phát triển từ những năm trước. Ngành có tỉ trọng lớn như chế biến thực phẩm phát triển tương đối mạnh từ năm 1996, và có sự phát triển cao từ năm 1999. Ngành dệt từ chiếm tỉ trọng 1.6% tổng giá trị sản lượng công nghiệp năm 1995 thì đến năm 2001 đã chiếm với tỉ lệ 8.08%. Ngành thuộc da tuy có sự phát triển tương đối mạnh vào giai đoạn 1995-1998 nhưng sau đó lại có xu hướng phát triển chậm lại từ năm 1999. Nhìn chung, xu hướng này cũng được nhận thấy ở một số ngành như sản xuất giấy, hay sản phẩm khoáng phi kim loại. Tuy nhiên, do chuỗi thời gian còn tương đối ngắn nên cũng không thể kết luận một cách rõ ràng và đầy đủ về những xu hướng phát triển này.

Trong giai đọan 1995-2001, ngành công nghiệp khai thác vẫn giữ tỉ lệ xấp xỉ 1,5% trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp tỉnh. Ngành công nghiệp chế biến có xu hướng phát triển đi lên, tuy nhiên tương đối chậm. Trong khi đó, ngành sản xuất phân phối điện nước có xu hướng giảm tỉ trọng trong cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp.

Nội bộ khu vực công nghiệp chế biến cho thấy có một xu hướng giảm tỉ trọng các ngành trước đây chiếm tỉ trọng cao như công nghiệp thực phẩm- đồ uống, giấy, sản phẩm khoáng phi kim loại hay sản xuất và phân phối điện nước, tuy nhiên xu hướng giảm còn chậm. Những ngành công nghiệp này, năm 1995 chiếm 67% tổng giá trị ngành công nghiệp chế biến, thì đến năm 2001, tỉ lệ giảm chỉ còn 52%.

Số lượng cơ sở công nghiệp

Tính đến hết năm 2001, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 7830 cơ sở sản xuất công nghiệp (tăng xấp xỉ 20% so với năm 1995), trong đó 60 cơ sở là đơn vị quốc doanh (chiếm 0,77% %), 179 cơ sở đầu tư nước ngoài (chiếm 2,3%). Trên địa bàn tỉnh có 33 đơn vị do trung ương quản lý, chiếm 21.5% giá trị sản lượng công nghiệp toàn tỉnh. Số lượng công ty TNHH, công ty cổ phần, và DNTN là 7591 cơ sở, chiếm đến 97% số lượng cơ sở công nghiệp. Số lượng cơ sở ngoài quốc doanh và đầu tư nước ngoài chiếm đại đa số cơ sở công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Năm 1995, tỉ lệ số lượng cơ sở công nghiệp quốc doanh là 11,13%, thì đến năm 2001 chỉ còn 0,77%. Trong khi đó, năm 1995, số cơ sở ngoài quốc doanh và có vốn ĐTNN chiếm 98,87%, thì đến năm 2001, con số đó là 99,23% (xem bảng dưới).

Nhìn chung, số lượng cơ sở công nghiệp tập trung chủ yếu vào các ngành chế biến thực phẩm, trang phục, sản xuất sản phẩm kim loại. Năm 2001, chi tiết như sau: ngành chế biến thực phẩm có 3800 cơ sở, chiếm 48,53%. Tiếp theo sau là ngành trang phục với 1181 (15,08%). Thứ ba là sản xuất sản phẩm kim loại với 880 cơ sở, chiếm 11,24%. ngoài ra, ngành sản xuất giường tủ bàn ghế có 500 cơ sở  với 6.4%. 4 ngành này chiếm đến 81,24% số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp của tỉnh Đồng Nai, tuy nhiên chỉ chiếm xấp xỉ 30% tổng giá trị sản lượng công nghiệp. Điều này cho thấy hiệu quả và năng suất sản xuất còn thấp ở những lĩnh vực này.

Trích Báo cáo sơ khởi: CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NỘI BỘ CÁC NGÀNH KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM (Đề tài đang nghiên cứu của Viện Kinh tế TP.HCM).

 

(3298 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2020 (1/8/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2020 (4/7/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21467699