KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh - Dự báo ô nhiễm môi trường ở các khu vực ngoại thành

1.  Dự báo ô nhiễm môi trường ở các khu vực ngoại thành

Theo kết quả khảo sát tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm chính của KCN Biên Hòa 1, KCN Biên Hòa 2 và một số KCN khác đang hoạt động tại Việt Nam, cho thấy trung bình mỗi ha đất công nghiệp hàng ngày tạo ra 60 m3 nước thải, trong đó hàm lượng BOD5 khoảng 170 mg/l. Từ số liệu này có thể dự báo lưu lượng và tải lượng ô nhiễm của nước thải công nghiệp trong các vùng ngoại thành nếu như các KCN này được lấp đầy.

Bảng 1: Dự báo lưu lượng nước thải ở các KCN vùng ngoại thành

Huyện

Khu công nghiệp

Diện tích (ha)

Lưu lượng nước thải (m3/ngày)

Củ Chi

Bắc Củ Chi

230

13800

Tân Phú Trung

200

12000

Cần Giờ

Thiền Liềng – Duyên Hải

600

36000

Cần Giờ

600

36000

Nhà Bè

Hiệp Phước

322

19320

Hiệp Phước 2

106

63600

Phú Mỹ

150

9000

Bình Chánh

Cầu Xáng

300

18000

Lê Minh Xuân

100

6000

Tân Tạo

181

10860

Vĩnh Lộc

200

12000

Ngoài nước thải từ các khu công nghiệp, vùng ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh còn tồn tại rất nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động góp phần gây ô nhiễm đáng kể đến môi trường.

2. Dự báo khối lượng chất thải rắn công nghiệp

Theo kết quả điều tra thực tế của CEFINEA tại KCN Biên Hòa 1, cho biết bình quân mỗi ngày 1 ha đất thải ra 150 kg chất thải rắn (bao gồm chất thải tắn công nghiệp và chất thải rắn sinh hoạt). Trên cơ sở của hệ số này ước tính lượng rác thải bình quân ở các khu công nghiệp ngoại thành khi được lấp đầy được trình bày trong bảng 71.

Bảng 2: Dự báo lượng rác thải công nghiệp ở các KCN

Huyện

Khu công nghiệp

Diện tích (ha)

Lưu lượng nước thải (m3/ngày)

Củ Chi

Bắc Củ Chi

230

34,5

Tân Phú Trung

200

30

Cần Giờ

Thiền Liềng – Duyên Hải

600

90

Cần Giờ

600

90

Nhà Bè

Hiệp Phước

322

48,3

Hiệp Phước 2

106

15,9

Phú Mỹ

150

22,5

Bình Chánh

Cầu Xáng

300

45

Lê Minh Xuân

100

15

Tân Tạo

181

27,15

Vĩnh Lộc

200

30

3. Dự báo ô nhiễm khí thải công nghiệp

Khí thải từ các KCN có nguồn gốc từ quá trình đốt cháy nhiên liệu và từ công nghệ sản xuất. Thành phần khí thải chủ yếu là bụi, SOx, NOx, COx, VOC,…

Đánh giá tải lượng ô nhiễm tại các KCN trong vùng ngoại thành trong tương lai dựa trên hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/ha/ngđ) đã được xây dựng từ quá trình điều tra, khảo sát về tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm trên thực tế tại các KCN Biên Hòa I, Biên Hòa II, KCN Suối Dầu… Hệ số ô nhiễm bụi là 4,9 tấn/năm/ha; hàm lượng SO2 là 12,6 tấn/năm/ha. Khí NOx là 1,7 tấn/năm/ha.

Trên cơ sở số liệu trên có thể dự báo tải lượng ô nhiễm khí thải tại các KCN trong địa bàn các huyện ngoại thành được trình bày trong Bảng 72.

Bảng 3: Dự báo ô nhiễm không khí tại các KCN

Huyện

Khu CN

Diện tích (ha)

Tải lượng ô nhiễm (tấn/ha)

Bụi

SO2

NOx

Củ Chi

Bắc Củ Chi

230

1127

2898

391

TânPhú Trung

200

980

2520

340

Cần Giờ

Thiền Liềng – Duyên Hải

600

2940

7560

1020

Cần Giờ

600

2940

7560

1020

Nhà Bè

Hiệp Phước

322

1577,8

4057,2

547,4

Hiệp Phước 2

106

519,4

1335,6

180,2

Phú Mỹ

150

735

1890

255

Bình Chánh

Cầu Xáng

300

1470

3780

510

Lê Minh Xuân

100

490

1260

170

Tân Tạo

181

886,9

2280,6

307,7

Vĩnh Lộc

200

980

2520

340

4. Dự báo ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp – nuôi trồng thuỷ sản

Hiện nay một số huyện ngoại thành vẫn duy trì phát triển nông nghiệp, đặc biệt là mô hình chăn nuôi gia súc – gia cầm và chương trình rau sạch sẽ phát triển mạnh trong tương lai. Theo định hướng của thành phố sẽ tổ chức lại, di dời và hiện đại hóa các trại chăn nuôi vào huyện Củ Chi, do đó sẽ góp phần giảm thiểu chất lượng môi trường trong khu vực nếu không có biện pháp xử lý chất thải triệt để. Ngoài ra chất lượng nước mặt cũng bị giảm thiểu do hoạt động nuôi thủy sản gây ra.

5. Dự báo ô nhiễm do chất thải sinh hoạt

Cùng với hoạt động công nghiệp, nông nghiệp việc phát triển các khu đô thị tập trung dân cư cũng góp phần gây ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải rắn sinh hoạt và nhiều vấn đề liên quan.

 

Trích đề tài “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp” - Sở Khoa học và Công nghệ - 7/2005

 

(1715 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019 (4/11/2019)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019 (16/10/2019)

Hội thảo khoa học "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và Kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố" (10/9/2019)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
20351127